Covid-19

Protocol Covid-19

11/11/2020 0:00:00

A CelMiranda no ens cansem de repetir que la seguretat a les escoles i, conseqüentment, als menjadors escolars, és cosa de tothom. Tots els membres de la comunitat educativa, des de les famílies, fins a docents i acabant en nosaltres mateixes, hem de prendre tota mena de cures en tot àmbit i acció del nostre dia a dia per a evitar que la Covid-19 pugui acabar arribant a les aules.

En el marc d'aquestes reivindicacions, creiem que és coherent mostrar al públic i a la comunitat educativa en especial quin protocol hem adoptat com a prevenció per la Covid-19. Aquest protocol ha estat elaborat per l'empresa 2care, especialitzada en riscos laborals i amb la qual fa anys que tenim una estreta relació professional. Per qualsevol dubte, però, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic o a adreçar-vos a les responsables de la nostra empresa.

 

1.Objecte

La redacció d’aquest protocol de seguretat està condicionat a la protecció dels treballadors de CelMiranda i de les persones que interactuen en l’activitat de l’empresa. També està subjecte a les recomanacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a consideracions sectorials més especifiques vinculades en l l’obligació de l’empresa la salut dels seus treballadors i clients.

 

2. Activitat

CelMiranda és una empresa externa d’ensenyament que presta el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar.

 

3. Mesures preventives a adoptar en el menjador i el pati escolar 

3.1 Accés del personal al centre educatiu

 • S'evitaran, en la mesura del possible, les aglomeracions a l'entrada del centre, escalonant l'entrada o emprant diferents accessos.
 • Una vegada dins, es realitza un rentat mans entre 40 i 60 segons de durada, que es repetirà tantes vegades com es consideri necessari al llarg de la jornada laboral.
 • Ús obligatori de màscares durant tot el temps de treball per als monitors/as. Els infants han de complir amb les indicacions de la Generalitat de Catalunya recolzades pel centre escolar.
 • El personal es posarà l’uniforme, que haurà de ser rentat diàriament. 
 • Els objectes personals es deixaran en una zona habilitada per a això.

 

3.2 En acollir als alumnes de menjador

 • Els monitors i monitores seran els qui es traslladin a les aules a recollir als alumnes de menjador per a garantir que el desplaçament fins al menjador es realitza de manera segura i sense entrar en contacte amb altres grups estables de convivència, seguint la senyalització existent als centres.
 • Escalonar els desplaçaments, o realitzar-los per diferents accessos si és possible, per a evitar aglomeracions.

 

3.3 Higiene de mans dels alumnes de menjador

 • Es limitarà el nombre d'infants en el moment de l'acolliment al nombre de lavabos i personal de supervisió disponibles per a la neteja de mans. Així, amb l'ajuda de la direcció de cada centre, es procurarà disposar dels màxims lavabos possibles per a agilitar el procés.
 • Es recomana una rentada de mans entre 40 i 60 segons de durada per a cada alumne de menjador.
 • Senyalitzar i delimitar la zona d'espera per a la higiene, perquè els comensals esperin per grups estables amb la separació pertinent.

 

3.4 Accés al menjador o aules

 • Per a accedir al menjador es considera important escalonar els horaris d'entrada de manera que cada grup estable de convivència no coincideixi amb uns altres, així com indicar amb fletxes zones d'entrada i sortida d'aquest.
 • Aquells alumnes que mengin en la seva pròpia aula, es desplaçaran fins a la zona d'higiene assignada i tornaran a l'aula.

 

3.5 Línia autoservei 

 • Només ha d'haver-hi un grup estable de convivència esperant a ser servits, quan acabi un grup es col·loca el següent.
 • Cal mantenir la distància de seguretat a la filera.
 • Una persona serà qui els faciliti els utensilis i el menjar, sense que ells toquin res amb les seves pròpies mans.

 

3.6 Servei en la taula

 • S'establirà un seient fix per a cadascun d'ells, sent recomanable que el monitor/a conegui el lloc de cadascun/a, si és necessari tenint la informació anotada.
 • Se suggereix deixar lliures tants seients lliures entre alumnes com siguin necessaris per a garantir la distància mínima interpersonal de 1,5m entre alumnes, en cas que no pertanyin a un grup estable de convivència.
 • Si es tracta d’alumnes del mateix grup estable de convivència podran estar asseguts en cadires contigües; la seva taula haurà d'estar a una distància mínima de 1,5m de la taula d'un altre grup estable de convivència.
 • És recomanable senyalitzar les zones del menjador per a cada grup.
 • El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 
 • L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. 

 

3.7 Neteja i desinfecció de les aules previ ús

 • És necessària la neteja i desinfecció de taules de les aules prèvia al moment del menjar.
 • Ventilació el menjador durant el procés.

 

3.8 Neteja i desinfecció entre torns

 • És necessària la neteja i desinfecció de les taules i cadires del menjador entre torns, en cas d'haver-hi més d'un torn de menjar.
 • Ventilació el menjador durant el procés.

 

3.9 Recollida de restes i utensilis

 • Convé evitar aglomeracions en el moment de la retirada utensilis i restes de menjar. Per a això, els alumnes que ho realitzin de manera autònoma s'aixecaran només quan el seu responsable li indiqui, i després tornaran al seu lloc per a realitzar la sortida conjuntament i sota la supervisió del seu monitor o monitora.
 • S'haurà d'assegurar que no coincideixen alumnes de grups estables de convivència diferents en la zona de retirada.
 • Els alumnes que no siguin autònoms en la retirada d'utensilis i restes de menjar, el personal serà qui s'encarregui de fer aquesta tasca, mentre ells romanen asseguts.
 • Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.
 • Es disposarà de galledes d'escombraries hermètics d'accionament no manual.

 

4. Mesures preventives a adoptar en temps lliure i activitats per part dels treballadors de CELMIRANDA SLU

4.1 Temps lliure i activitats

 • Durant el temps d'oci, es recomana realitzar totes les activitats a l'aire lliure, sent recomanable delimitar zones de pati per grups d'estables de convivència, estant cada grup supervisat per un monitor o monitora responsable.
 • En tot moment es prioritzarà la seguretat i salut del grup, per sobre de l'aprenentatge i/o diversió.

 

4.2 Lliurament dels alumnes a les famílies / professorat

 • Per a evitar les aglomeracions en el moment del lliurament dels alumnes a les famílies o al professorat del centre, es recomana que es realitzi de manera escalonada o per diferents accessos si és possible.
 • És important la senyalització sòl i/o parets, per a identificar les zones de recollida de cada grup estable de convivència.

 

5. Organització dels espais

El centre educatiu al que presta serveis l’empresa CelMiranda ha de garantir: 

5.1 Menjador escolar 

 • Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. 
 • Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules respectant la separació entre les taules de grups diferents. 
 • En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells pergarantir la distància. 
 • En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

 

5.2 Altres espais habilitats

 • Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. 
 • Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els grups d’alumnes. 
 • L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. 
 • Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable,cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat. 
 • Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments tot i que no cal utilitzar elements isotèrmics.

 

6. Espais per activitats 

 • Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta. 
 • També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement pera infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 
 • Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 
 • També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

 

7. Gestió de casos

Davant d'un alumne que  comença a  desenvolupar símptomes compatibles amb  la COVID-19 al centre educatiu:

 • És necessari establir amb el centre una aula per a portar a l'infant que presenta símptomes.
 • S'haurà d'informar, en primera instància, a la persona del centre designada per a aquest fi, informar els familiars de l’alumne i seguir les instruccions del centre d'atenció primària.
 • L’alumne ha de posar-se màscara quirúrgica, i s'ha de disposar de màscara per al personal de CelMiranda.

Davant d'un treballador de CelMiranda que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 • No es retirarà la mascareta en cap moment i procedirà a avisar al responsable de CelMiranda.
 • El treballador es desplaçarà directament al seu domicili i trucarà al seu centre mèdic de referència o al 061 per seguir les instruccions.
 • El responsable de CelMiranda es posarà en contacte amb el director de l’escola per seguir el protocol establert amb empreses externes.

 

8. Formació del personal

El personal de cuina, monitors i monitores de CelMiranda rebran instruccions inicials i formació contínua en matèria prevenció del contagi de la Covid-19.

Serveis CelMiranda

Servei de càtering de línia calenta

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Portem 16 anys oferint aquest servei

Servei de càtering de línia calenta
Servei de càtering de línia calenta

Servei de gestió de cuina in situ

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Hem servit cuines de menjadors escolars durant 11 anys

Servei de gestió de cuina in situ
Servei de gestió de cuina in situ

Servei de monitoratge

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Monitoratge de diversos centres escolars des de fa 11 anys

Servei de monitoratge
Servei de monitoratge

Assessorament nutricional

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Comptem amb un departament de nutrició i dietètica

Assessorament nutricional
Assessorament nutricional

Blog

A la piscina, resfresca-t'hi amb snacks sans!

Blog

16/06/2021 0:00:00

Comença l'estiu i amb ell les llargues jornades a la piscina: cal que els infants s'hidratin bé! Des de CelMiranda us donem diverses idees de snacks sans perquè us hi refresqueu.

A la piscina, resfresca-t'hi amb snacks sans!
A la piscina, resfresca-t'hi amb snacks sans!

L'aigua, una font inesgotable de salut per a petits i grans

Blog

17/03/2021 0:00:00

L'aigua té moltíssimes virtuts per la salut de grans i petits: llegiu-nos per a descobrir-les i per a aclarir dubtes com el dilema de l'aigua embotellada contra la de l'aixeta o la quantitat d'aigua que hem de beure cada dia.

L'aigua, una font inesgotable de salut per a petits i grans
L'aigua, una font inesgotable de salut per a petits i grans

Per nosaltres, cada dia és el 8M

Blog

08/03/2021 0:00:00

A CelMiranda som una empresa amb una plantilla pràcticament femenina en tota la seua totalitat i, a sobre, desenvolupem una activitat eminentment femenina: la de els cures dels infants. Per nosaltres, cada dia és 8M i reivindiquem el nostre paper i el de totes les dones amb orgull.

Per nosaltres, cada dia és el 8M
Per nosaltres, cada dia és el 8M

La seguretat de les escoles és cosa de tothom

Blog

11/11/2020 0:00:00

La seguretat de les escoles és cosa de tothom i a CelMiranda volem fer una crida a la responsabilitat de tothom que hi estem relacionats

La seguretat de les escoles és cosa de tothom
La seguretat de les escoles és cosa de tothom

Com podem celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació en temps de Covid?

Blog

16/10/2020 0:00:00

La Covid posa en risc els infants més vulnerables i creiem que el Dia Mundial de l'Alimentació ha de ser un recordatori: cap infant es pot quedar sense una bona alimentació!

Com podem celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació en temps de Covid?
Com podem celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació en temps de Covid?

Taula de diàleg

Blog

24/09/2020 0:00:00

Com a petita empresa, creiem en la necessitat d'establir una taula de diàleg entre els diversos agents que ens encarreguem de l'alimentació dels infants per a assegurar-ne la qualitat, fins i tot en temps de pandèmia

Taula de diàleg
Taula de diàleg

Engeguem màquines!

Blog

12/09/2020 0:00:00

Després d'un curs que malauradament va acabar de manera precipitada, a CelMiranda estem encantades de tornar a engegar màquines!

Engeguem màquines!
Engeguem màquines!

Per Carnaval, tot s'hi val!

Blog

19/02/2020 0:00:00

Per Carnaval, tot s'hi val!

Per Carnaval, tot s'hi val!
Per Carnaval, tot s'hi val!

Ponent a la carta

Blog

18/11/2019 0:00:00

L'activitat agrícola i ramadera de Ponent és un dels millors aliats de l'alimentació sana i equilibrada dels nostres infants: són productes de proximitat i saludables!

Ponent a la carta
Ponent a la carta

Mec, la nostra aposta pels menjadors escolars

Blog

22/10/2019 0:00:00

Els menjadors escolars formen part del projecte educatiu de cada centre i creiem que una mascota pot ajudar-nos a transmetre valors i missatges als nens

Mec, la nostra aposta pels menjadors escolars

Nutrició Infantil

Els nostres menús són elaborats mensualment pel nostre departament de dietètica i nutrició.