Covid-19

Protocol Covid-19

11/11/2020 0:00:00

A CelMiranda no ens cansem de repetir que la seguretat a les escoles i, conseqüentment, als menjadors escolars, és cosa de tothom. Tots els membres de la comunitat educativa, des de les famílies, fins a docents i acabant en nosaltres mateixes, hem de prendre tota mena de cures en tot àmbit i acció del nostre dia a dia per a evitar que la Covid-19 pugui acabar arribant a les aules.

En el marc d'aquestes reivindicacions, creiem que és coherent mostrar al públic i a la comunitat educativa en especial quin protocol hem adoptat com a prevenció per la Covid-19. Aquest protocol ha estat elaborat per l'empresa 2care, especialitzada en riscos laborals i amb la qual fa anys que tenim una estreta relació professional. Per qualsevol dubte, però, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic o a adreçar-vos a les responsables de la nostra empresa.

 

1.Objecte

La redacció d’aquest protocol de seguretat està condicionat a la protecció dels treballadors de CelMiranda i de les persones que interactuen en l’activitat de l’empresa. També està subjecte a les recomanacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a consideracions sectorials més especifiques vinculades en l l’obligació de l’empresa la salut dels seus treballadors i clients.

 

2. Activitat

CelMiranda és una empresa externa d’ensenyament que presta el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar.

 

3. Mesures preventives a adoptar en el menjador i el pati escolar 

3.1 Accés del personal al centre educatiu

 • S'evitaran, en la mesura del possible, les aglomeracions a l'entrada del centre, escalonant l'entrada o emprant diferents accessos.
 • Una vegada dins, es realitza un rentat mans entre 40 i 60 segons de durada, que es repetirà tantes vegades com es consideri necessari al llarg de la jornada laboral.
 • Ús obligatori de màscares durant tot el temps de treball per als monitors/as. Els infants han de complir amb les indicacions de la Generalitat de Catalunya recolzades pel centre escolar.
 • El personal es posarà l’uniforme, que haurà de ser rentat diàriament. 
 • Els objectes personals es deixaran en una zona habilitada per a això.

 

3.2 En acollir als alumnes de menjador

 • Els monitors i monitores seran els qui es traslladin a les aules a recollir als alumnes de menjador per a garantir que el desplaçament fins al menjador es realitza de manera segura i sense entrar en contacte amb altres grups estables de convivència, seguint la senyalització existent als centres.
 • Escalonar els desplaçaments, o realitzar-los per diferents accessos si és possible, per a evitar aglomeracions.

 

3.3 Higiene de mans dels alumnes de menjador

 • Es limitarà el nombre d'infants en el moment de l'acolliment al nombre de lavabos i personal de supervisió disponibles per a la neteja de mans. Així, amb l'ajuda de la direcció de cada centre, es procurarà disposar dels màxims lavabos possibles per a agilitar el procés.
 • Es recomana una rentada de mans entre 40 i 60 segons de durada per a cada alumne de menjador.
 • Senyalitzar i delimitar la zona d'espera per a la higiene, perquè els comensals esperin per grups estables amb la separació pertinent.

 

3.4 Accés al menjador o aules

 • Per a accedir al menjador es considera important escalonar els horaris d'entrada de manera que cada grup estable de convivència no coincideixi amb uns altres, així com indicar amb fletxes zones d'entrada i sortida d'aquest.
 • Aquells alumnes que mengin en la seva pròpia aula, es desplaçaran fins a la zona d'higiene assignada i tornaran a l'aula.

 

3.5 Línia autoservei 

 • Només ha d'haver-hi un grup estable de convivència esperant a ser servits, quan acabi un grup es col·loca el següent.
 • Cal mantenir la distància de seguretat a la filera.
 • Una persona serà qui els faciliti els utensilis i el menjar, sense que ells toquin res amb les seves pròpies mans.

 

3.6 Servei en la taula

 • S'establirà un seient fix per a cadascun d'ells, sent recomanable que el monitor/a conegui el lloc de cadascun/a, si és necessari tenint la informació anotada.
 • Se suggereix deixar lliures tants seients lliures entre alumnes com siguin necessaris per a garantir la distància mínima interpersonal de 1,5m entre alumnes, en cas que no pertanyin a un grup estable de convivència.
 • Si es tracta d’alumnes del mateix grup estable de convivència podran estar asseguts en cadires contigües; la seva taula haurà d'estar a una distància mínima de 1,5m de la taula d'un altre grup estable de convivència.
 • És recomanable senyalitzar les zones del menjador per a cada grup.
 • El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 
 • L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. 

 

3.7 Neteja i desinfecció de les aules previ ús

 • És necessària la neteja i desinfecció de taules de les aules prèvia al moment del menjar.
 • Ventilació el menjador durant el procés.

 

3.8 Neteja i desinfecció entre torns

 • És necessària la neteja i desinfecció de les taules i cadires del menjador entre torns, en cas d'haver-hi més d'un torn de menjar.
 • Ventilació el menjador durant el procés.

 

3.9 Recollida de restes i utensilis

 • Convé evitar aglomeracions en el moment de la retirada utensilis i restes de menjar. Per a això, els alumnes que ho realitzin de manera autònoma s'aixecaran només quan el seu responsable li indiqui, i després tornaran al seu lloc per a realitzar la sortida conjuntament i sota la supervisió del seu monitor o monitora.
 • S'haurà d'assegurar que no coincideixen alumnes de grups estables de convivència diferents en la zona de retirada.
 • Els alumnes que no siguin autònoms en la retirada d'utensilis i restes de menjar, el personal serà qui s'encarregui de fer aquesta tasca, mentre ells romanen asseguts.
 • Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.
 • Es disposarà de galledes d'escombraries hermètics d'accionament no manual.

 

4. Mesures preventives a adoptar en temps lliure i activitats per part dels treballadors de CELMIRANDA SLU

4.1 Temps lliure i activitats

 • Durant el temps d'oci, es recomana realitzar totes les activitats a l'aire lliure, sent recomanable delimitar zones de pati per grups d'estables de convivència, estant cada grup supervisat per un monitor o monitora responsable.
 • En tot moment es prioritzarà la seguretat i salut del grup, per sobre de l'aprenentatge i/o diversió.

 

4.2 Lliurament dels alumnes a les famílies / professorat

 • Per a evitar les aglomeracions en el moment del lliurament dels alumnes a les famílies o al professorat del centre, es recomana que es realitzi de manera escalonada o per diferents accessos si és possible.
 • És important la senyalització sòl i/o parets, per a identificar les zones de recollida de cada grup estable de convivència.

 

5. Organització dels espais

El centre educatiu al que presta serveis l’empresa CelMiranda ha de garantir: 

5.1 Menjador escolar 

 • Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. 
 • Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules respectant la separació entre les taules de grups diferents. 
 • En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells pergarantir la distància. 
 • En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

 

5.2 Altres espais habilitats

 • Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. 
 • Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els grups d’alumnes. 
 • L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. 
 • Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable,cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat. 
 • Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments tot i que no cal utilitzar elements isotèrmics.

 

6. Espais per activitats 

 • Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta. 
 • També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement pera infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 
 • Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 
 • També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

 

7. Gestió de casos

Davant d'un alumne que  comença a  desenvolupar símptomes compatibles amb  la COVID-19 al centre educatiu:

 • És necessari establir amb el centre una aula per a portar a l'infant que presenta símptomes.
 • S'haurà d'informar, en primera instància, a la persona del centre designada per a aquest fi, informar els familiars de l’alumne i seguir les instruccions del centre d'atenció primària.
 • L’alumne ha de posar-se màscara quirúrgica, i s'ha de disposar de màscara per al personal de CelMiranda.

Davant d'un treballador de CelMiranda que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 • No es retirarà la mascareta en cap moment i procedirà a avisar al responsable de CelMiranda.
 • El treballador es desplaçarà directament al seu domicili i trucarà al seu centre mèdic de referència o al 061 per seguir les instruccions.
 • El responsable de CelMiranda es posarà en contacte amb el director de l’escola per seguir el protocol establert amb empreses externes.

 

8. Formació del personal

El personal de cuina, monitors i monitores de CelMiranda rebran instruccions inicials i formació contínua en matèria prevenció del contagi de la Covid-19.

Serveis CelMiranda

Servei de càtering de línia calenta

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Portem 16 anys oferint aquest servei

Servei de càtering de línia calenta
Servei de càtering de línia calenta

Servei de gestió de cuina in situ

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Hem servit cuines de menjadors escolars durant 11 anys

Servei de gestió de cuina in situ
Servei de gestió de cuina in situ

Servei de monitoratge

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Monitoratge de diversos centres escolars des de fa 11 anys

Servei de monitoratge
Servei de monitoratge

Assessorament nutricional

Serveis CelMiranda

06/05/2019 0:00:00

Comptem amb un departament de nutrició i dietètica

Assessorament nutricional
Assessorament nutricional

Actualitat

La seguretat de les escoles és cosa de tothom

Actualitat

13/11/2020 0:00:00

La seguretat de les escoles és un deure i un interès col·lectiu, per tant, tota la comunitat educativa ens hem d'esforçar per a treballar-hi conjuntament

La seguretat de les escoles és cosa de tothom
La seguretat de les escoles és cosa de tothom

Com podem celebrar el Dia Mundial de l'Alimentació?

Actualitat

16/10/2020 0:00:00

El Dia Mundial de l'Alimentació, enguany, convida tothom a reflexionar i a actuar sobre com ens relacionem amb el sector de la restauració i l'alimentació, puntal a la nostra societat

Com podem celebrar el Dia Mundial de l'Alimentació?
Com podem celebrar el Dia Mundial de l'Alimentació?

Taula de diàleg

Actualitat

13/09/2020 0:00:00

A les empreses que ens dediquem a l'alimentació per a menjadors escolars ens agradaria no quedar excloses de la planificació d'aquest curs escolar atípic

Taula de diàleg
Taula de diàleg

Engeguem màquines!

Actualitat

03/09/2020 0:00:00

Des de CelMiranda, després de sis mesos d'aturada, tornem a preparar-nos per a afrontar un nou curs escolar i seguir donant una alimentació sana i de proximitat als nostres infants

Engeguem màquines!
Engeguem màquines!

Parem màquines

Actualitat

16/03/2020 0:00:00

La situació excepcional que estem vivint aboca a la nostra empresa a fer un ERTE, una suspensió temporal dels contractes laborals

Parem màquines
Parem màquines

Per carnaval, tot s'hi val!

Actualitat

20/02/2020 0:00:00

No només als infants els agrada el carnaval... A nosaltres ens encanta! De fet, és una de les nostres festivitats preferides. Voleu saber per què?

Per carnaval, tot s'hi val!
Per carnaval, tot s'hi val!

Ponent a la carta

Actualitat

29/11/2019 0:00:00

A Ponent tenim la grandíssima sort de ser un territori on hi podem trobar tot tipus de conreu d’aliments i bestiar que ens donen aliments de quilòmetre zero

Ponent a la carta
Ponent a la carta

La millor recepta pel temps de migdia

Actualitat

30/10/2019 0:00:00

Ara fa uns anys que a la comunitat educativa ha sorgit un debat que trobem d’allò més interessant: el tracte del temps del menjador escolar com a temps educatiu i lectiu.

La millor recepta pel temps de migdia
La millor recepta pel temps de migdia

Els nostres menús són elaborats mensualment pel nostre departament de dietètica i nutrició.